Condiciones de uso

  1. DESCRIPCIÓ I PROPIETAT DEL SERVEI DE LLOGUER DE MOBILIARI I MATERIAL PER A ESDEVENIMENTS.

  El servei l’ofereix CET GRAPATS SLU (en endavant GRAPATS) amb domicili social a Avinguda Guillem Graell núm. 24, 25700 de la Seu d’Urgell (Lleida) amb NIF número B25782087, inscrita al Registre Mercantil de Lleida al tom 1387, foli 125, inscripció 1 amb full L-27819.

  Serveis que s’ofereixen:

  1. Lloguer de mobiliari i objectes, segons catàleg web: www.grapats-rent-events.com, per a ús durant un dia natural.
  2. Transport del material, a banda del lloguer, sense cap mínim de quantitat.
  3. Muntatge i desmuntatge només  en els productes assenyalats en el catàleg web.
  4. Assessorament i organització d’esdeveniments (event planner).
  1. CONDICIONS DE LA PETICIÓ

  La sol·licitud de pressupost es realitzarà via online  (www.grapats-rent-events-com) després de complimentar el formulari de dades personals i condicions d’ús. Des de la mateixa web es pot simular el cost del lloguer. Al mateix temps s’haurà d’especificar la data de l’esdeveniment, lloc, sistema de transport (propi o de Grapats), telèfon, correu electrònic i les observacions oportunes.

  En el cas del material necessari per a diversos esdeveniments seguits, o una temporada, es confeccionarà un pressupost personalitzat segons el material i el temps de lloguer.

  En el cas d’assessorament i organització d’un esdeveniment, una persona professional especialitzada es posarà en contacte per fer l’estudi de la petició.

  Un cop valorada la petició, Grapats enviarà un correu electrònic per confirmar o rebutjar la petició. En el cas de confirmació es trametrà el pressupost (i les despeses de transport, si així s’hagués demanat) juntament amb l’ import de la reserva i el compte bancari per facilitar-ne el pagament.

  El pressupost mínim  serà de 150 euros (IVA no inclòs), independentment del que se sol·liciti, encara que no assoleixi aquest mínim.

  El preu dels ports és independent del preu de lloguer del material i anirà en funció dels quilòmetres del trajecte i la quantitat de càrrega requerida.

  Reserva:  Per a la reserva en ferm de les comandes, s’ha de realitzar un ingrés inicial en concepte de paga i senyal del 20 % del pressupost  (sense IVA)  i a compte de la comanda. Aquesta quantitat adquireix caràcter de fiança,  per  a cobrir la possible pèrdua o dany  d’ alguns dels objectes llogats

  1. CONDICIONS DEL LLIURAMENT

  Pagament mitjançant transferència bancària almenys dos dies abans del lliurament  del material. Es realitzaran dues transferències: una pel total del pressupost del servei de lloguer i una altra pel pressupost del servei de transport, si és el cas.

  Grapats lliurarà el material net; no obstant, si així es prefereix, s’hi pot fer un repàs.

  El material se subministrarà en caixes específiques  per a cada tipus d’ article. És estrictament necessari que després de l’ ús cada article es guardi en la caixa corresponent. Les estovalles es lliuraran empaquetades; preguem  que per evitar-ne el deteriorament la devolució es faci en algun tipus de bossa.

  En el moment del lliurament de la comanda es facilitarà un full de comanda, que conté tots els detalls. Qualsevol persona pot recollir-la, per la qual cosa haurà de proporcionar les seves dades personals i signar-ne l’ acord de recepció. Alhora se li lliuraran els fulls d’ instruccions i d’ incidències, per emplenar-los, si escau.

  En el cas que Grapats faci també el servei de transport

  El material es lliurarà en el domicili o local de celebració en el moment acordat amb el client. CET Grapats SLU no es fa responsable de possibles retards causats per problemes de trànsit o causes alienes al nostre interès.

  El personal de Grapats descarregarà el material; el muntatge va a compte del client.

  El material es recollirà en el mateix lloc on es va lliurar; el recompte es farà als magatzems de Grapats.

  El lliurament del material serà la vigília del dia de l’esdeveniment o en el dia acordat amb el client, la retirada es farà l’endemà. Si a Grapats  no li fos possible retirar el material aquest dia el client no tindrà cap tipus d’increment en la seva facturació.

  En el cas de realitzar el servei de transport el propi client

  El punt de lliurament i recollida serà el local social del Cet Grapats: av. Guillem Graell, 24 , la Seu d’Urgell, dins l’horari publicat al lloc web.

  La devolució de la vaixella no pot excedir 2 dies naturals a partir de la data de  l’esdeveniment.  Si el dia de la devolució fos un dia festiu o un dissabte, serà el primer dia laborable

  1. RESPONSABILITAT DE LA PERSONA ARRENDATÀRIA
   1. En el cas que els clients vulguin fer una decoració amb espelmes, cal que prenguin mesures de protecció perquè no es malmetin les estovalles. Així mateix, no es poden utilitzar grapes, coles, silicona o altres enganxalls amb els materials llogats.
   2. La vaixella es retornarà sense rentar, però escurada de restes d’aliments i de líquids, dins de les mateixes caixes en què s’ha entregat. Tot el material ha d’estar recollit i preparat correctament com es va lliurar.
   3. Qualsevol comanda té el caràcter de dipòsit i queda sota la responsabilitat de la persona arrendatària la custòdia i el bon ús de la vaixella i altres equips, des de la recollida fins a la devolució.
   4. Compromís de retornar totes les peces en bon estat i, en cas de pèrdua o deteriorament, comunicar-ho, fent-ho constar en el full d’ incidències, que es lliurarà juntament amb la comanda.
   5. No fer-ne un ús diferent al previst ni transferir la comanda a terceres persones.
   6. Assumir, en cas de pèrdua o trencament de peces i/o objectes de la vaixella, el cost equivalent a la substitució de l’equip, més l’IVA corresponent.
  1. PENALITZACIONS
   1. Si la devolució es retarda més del termini establert, s’aplicarà la sanció de 100 euros (IVA no inclòs) per dia.
   2. Si la vaixella es retorna amb restes d’aliments i de líquids, i/o si el material no està recollit i preparat correctament com es va lliurar, s’aplicarà la sanció de 50 euros (IVA no inclòs). 
   3. Grapats durà a terme el procés de recompte de les peces lliurades i, si en falten o n’hi ha de danyades, en reclamarà l’import.
   4. Una vegada realitzat el càlcul dels possibles costos de substitució causats i de penalització, es generarà una nova factura que es comunicarà al client per correu electrònic. Aquesta factura es compensarà amb el dipòsit i, en cas de no ser suficient, es reclamarà l’ import restant.
   5. Els dipòsits es liquidaran en el compte bancari facilitat pel client.
  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Els continguts, en particular els textos, dibuixos, il·lustracions i iconografies, que apareixen en aquest lloc web estan protegits pel dret a la propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de CET GRAPATS i/o els seus associats i col·laboradors. En aquest marc, la persona usuària es compromet, sense que aquesta llista sigui restrictiva, a no descarregar, extreure, guardar, utilitzar, reproduir, vendre, comunicar, representar, difondre, adaptar o demanar prestats continguts dels serveis protegits pel dret a la propietat intel·lectual, directament o indirectament, en qualsevol suport, per qualsevol mitjà o forma que sigui, sense l’autorització expressa i explícita de CET GRAPATS i/o els seus associats

  1. LLEI APLICABLE – ATRIBUCIÓ DE JURISDICCIÓ

  Per a tots els incidents que poguessin derivar-se de la interpretació i execució d’ aquest contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de la societat Grapats i renuncien a la seva pròpia jurisdicció.

0