CONDICIONS D’US

DESCRIPCIÓ I PROPIETATS DEL SERVEI DE LLOGUER DE MOBILIARI I MATERIAL PER A ESDEVENIMENTS

El servei de lloguer de mobiliari i material per a esdeveniments és ofert per CET GRAPATS SLU (d’ara endavant GRAPATS), empresa situada en Avinguda Guillem Graell núm. 24, 25700 de La Seu d’Urgell (Lleida) amb NIF número B25782087. GRAPATS està inscrita en el Registre Mercantil de Lleida en el tom 1387, foli 125, inscripció 1 amb fulla L-27819.

 1. CONDICIONS DE LA PETICIÓ
 • La sol·licitud de pressupost es realitzarà a través del lloc web www.grapats-rent-events.com després de completar el formulari corresponent. Es requereix que la sol·licitud es realitzi amb almenys 6 dies d’antelació a la data en què es desitgi rebre el material.
 • Una vegada avaluada la sol·licitud, GRAPATS enviarà un correu electrònic o lliurarà en mà un pressupost que inclourà els següents detalls:
  • Valoració i descripció detallada del material sol·licitat. El 21% de l’IVA no està inclòs.
  • Lloc i data de l’esdeveniment.
  • Cost del transport, si correspon.
  • Data de lliurament i recollida.
  • Cost de la fiança, equivalent al 20% del pressupost sense IVA.
  • El pressupost mínim serà de 50 euros (IVA no inclòs), independentment dels elements sol·licitats, encara que no s’aconsegueixi aquesta suma mínima.
  1. CONDICIONS PER A LA CONFIRMACIÓ
 • Per a reservar comandes iguals o inferiors a 300 euros (sense IVA i fiança), s’ha de realitzar el pagament total del pressupost. Per a reservar comandes superiors a 300 euros (sense IVA i fiança), s’ha de realitzar un pagament inicial equivalent al 20% del pressupost (sense IVA) com a dipòsit. Aquesta suma es considerarà com a fiança i cobrirà possibles pèrdues o danys en els objectes llogats. El segon pagament haurà de ser pel total de la factura i realitzar-se fins a tres dies abans de la data de lliurament.
 • Una vegada confirmat el pressupost, si es cancel·la, es perdrà l’import equivalent a la fiança o reserva.
 • Es recomana utilitzar la plataforma de pagament en el lloc web i targeta de crèdit per a facilitar el reemborsament de la fiança.
 1. CONDICIONS DE LLIURAMENT I RECOLLIDA
 • GRAPATS lliurarà el material net, encara que s’agraeix que es realitzi una revisió addicional per part del client.
 • En el moment del lliurament, es proporcionarà el pressupost i les seves condicions, que hauran de ser signades per la persona que rebi la comanda. Per tant, serà necessari proporcionar les dades personals i signar com a constància de la recepció de la comanda.
 • Es proporcionarà una fulla per a registrar incidències, observacions i valoracions relacionades amb la devolució del material.
 • En cas que GRAPATS també proporcioni el servei de transport, el personal de l’empresa descarregarà el material al costat del camió, i el muntatge correrà per compte del client. El material es recollirà en el mateix lloc on es va lliurar, encara que el recompte es realitzarà als magatzems de GRAPATS.
 • Si el transport el realitza el client, el lliurament i la recollida es realitzaran en el local social de CET GRAPATS: Avinguda Guillem Graell, 24, La Seu d’Urgell, en horari de 8 a 15 hores, segons els dies acordats en el pressupost.
 1. RESPONSABILITAT DE L’ARRENDATARI
 • En cas que els clients desitgin utilitzar veles per a decoració, hauran d’utilitzar protectors per a evitar danys en el mobiliari. No es permet l’ús de grapes, cola, silicona o altres adhesius en els materials llogats.
 • La vaixella s’haurà de retornar sense rentar, però neta de restes d’aliments i líquids, en les mateixes caixes en les quals es va lliurar. Tot el material ha d’estar recollit i preparat correctament, tal com es va lliurar inicialment.
 • Cada comanda es considera un dipòsit, i la persona arrendatària és responsable de la custòdia i l’ús adequat de la vaixella i/o altres equips des del moment de la recollida fins a la seva devolució.
 • L’arrendatari es compromet a retornar totes les peces en bon estat i, en cas de pèrdua o deterioració, haurà de comunicar-ho i deixar constància en la fulla d’incidències que es lliurarà juntament amb la comanda.
 • No es permet un ús diferent al previst ni la transferència de la comanda a terceres persones.
 1. PENALITZACIONS
 • En cas de pèrdua o trencament de peces o objectes de la vaixella, la persona arrendatària assumirà el cost equivalent a la reposició de l’equip més l’IVA corresponent.
 • Si la devolució del material es retarda més del termini establert, s’aplicarà una sanció de 100 euros (IVA no inclòs).
 • Si es retorna la vaixella amb restes d’aliments i líquids, i/o el material no es troba recollit i preparat correctament, s’aplicarà una sanció de 50 euros (IVA no inclòs).
 • GRAPATS es reserva un termini de 10 dies per a avaluar correctament el material retornat i procedir a la facturació o reemborsament corresponent.
 • Les fiances es liquidaran en el compte bancari indicat o mitjançant targeta de crèdit.
 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

CET GRAPATS SLU és responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i s’informa que aquestes dades es tractaran d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), amb la finalitat de mantenir una relacional comercial i conserva’ls mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi se suprimiran.

 1. POLITICA DE PRIVACITAT:

CET GRAPATS SLU, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: GUILLEM GRAELL, 24,Codi Postal: 25700, Localitat: LA SEU D’URGELL, Província: LLEIDA, Correu electrònic: info@grapats.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts, incloent-hi textos, dibuixos, il·lustracions i iconografies presents en aquest lloc web, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de CET GRAPATS i/o els seus associats i col·laboradors. En aquest sentit, l’usuari es compromet, sense limitar-se a això, a no descarregar, extreure, emmagatzemar, utilitzar, reproduir, vendre, comunicar, representar, difondre, adaptar o manllevar continguts dels serveis protegits per drets de propietat intel·lectual, ja sigui directament o indirectament, en qualsevol format, mitjà o forma, sense l’autorització expressa i explícita de CET GRAPATS i/o els seus associats.

9. LLEI APLICABLE – ATRIBUCIÓ DE JURISDICCIÓ

Per a tots els incidents que poguessin derivar-se de la interpretació i execució d’aquest contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de la societat Grapats, renunciant a la seva pròpia jurisdicció.

Desplaça cap amunt